Zapovedi stila


Kako pisati za Razpotja?

 • Preden pošljete članek, prelistajte revijo in preverite obliko besedil, prakso navajanja, rabo navednic in poševne pisave ter drugih relevantnih detajlov. Če želite, lahko mednaslove doda uredništvo , vendar naj bo vaš tekst v vsakem primeru razdelan v krajše smiselne celote.
 • Poskrbite, da bo vaš tekst jezikovno neoporečen. Članki so lektorirani, toda od avtorjev pričakujemo, da upoštevajo pravopisna, slovnična in skladenjska pravila.
 • Bodite pozorni, da navedete avtorstvo misli, ki ste se jih izposodili pri drugih. Vendar naj navedbe ne bodo pedantne; skušajte jih omejiti na najnujneje.
 • Pišite razločno. Svoje misli razčlenjujte na jasen in razumljiv način.
 • Izogibajte se žargonu in znanstvenemu besedišču. Če uvedete pojem, ki se uporablja v določeni disciplini in še ni prešel v splošno rabo, na kratko pojasnite njegov pomen.
 • Kjerkoli je mogoče, namesto tujke uporabite slovensko besedo, razen če bi to oviralo razumevanje ali natančnost izražanja.
 • Predpostavljajte inteligentnega in razgledanega bralca, a ne specialista. Ne glede na področje, o katerem pišete, se zavedajte, da svoje znanje ali ekspertizo predstavljate interesiranemu bralstvu, ki vašega področja ne pozna.
 • Ne glede na prejšnjo točko, se izogibajte pretirano razlagalnemu, pokroviteljskemu ali učbeniškemu slogu. Razpotja so revija za kulturno javno razpravo, ne poljudoznanstvena publikacija. Zvrst, h kateri naj teži vaš tekst, je kratek esej.
 • Izogibajte se puhlicam, izrabljenim frazam, žurnalističnemu besedišču in modnim besednim zvezam. Ne ponavljajte se.
 • Bodite samorefleksivni. Zavedajte se, od kod govorite, in ne predpostavljajte, da bralci delijo vaše ideološke, nazorske, epistemološke, estetske, moralne in druge predpostavke. Svojih stališč ne postulirajte, temveč argumentirajte.
 • Ne posplošujte. Pri ocenah in podajanju dejstev bodite natančni.
 • Ne bojte se ironije. Vaša sovražnika sta suhoparnost in kliše.